Đội ngũ cán bộ quản lý

CƠ SỞ 1 - QUẬN 10

* Hiệu trưởng: Bà Đỗ Thu Giang

- Trình độ: Đại học Tâm lý Giáo dục

- Với hơn 35 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục.

* Phó Hiệu trưởng chuyên môn: Bà Võ Hoàng Ngọc Diễm

- Trình độ: Đại học Sư phạm Mầm non

- Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục.

* Phó Hiệu trưởng bán trú: Trần Thị Hạnh

- Trình độ: Đại học Sư phạm Mầm non

- Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục.

* Phó Hiệu trưởng CSVC: Bà Đỗ Lê Bảo Trân

- Trình độ: Đại học Sư phạm Mầm non

- Với hơn 22 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục.

 q10-1

q10-2