Chế độ sinh hoạt của bé

Chế độ sinh hoạt cho trẻ 12 - 18 tháng tuổi:

Thời gianHoạt động
20   -  30  phút Đón trẻ
50   -  60  phút Chơi – Tập
80   -  90  phút Ngủ
50   -  60  phút Ăn chính
50   -  60  phút Chơi – Tập
20   -  30  phút Ăn phụ
110 - 120 phút Ngủ
50   -  60  phút Ăn chính
80   -  90  phút Chơi / trả trẻ

 

Chế độ sinh hoạt cho trẻ 18 - 24 tháng tuổi:

Thời gianHoạt động
50  -   60  phút Đón trẻ
110 - 120 phút Chơi - Tập
50   -  60  phút Ăn chính
140 - 150 phút Ngủ
20   -  30  phút Ăn phụ
50   -  60  phút Chơi - Tập
50   -  60  phút Ăn chính
50   -  60  phút Chơi/ trả trẻ

 

Chế độ sinh hoạt cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi:

Thời gianHoạt động
50   -  60  phút Đón trẻ
110 - 120 phút Chơi - Tập
50   -  60  phút Ăn chính
140 - 150 phút Ngủ
20   -  30  phút Ăn phụ
50   -  60  phút Chơi - Tập
50   -  60  phút Ăn chính
50   -  60  phút Chơi/ trả trẻ

 

Chế độ sinh hoạt cho trẻ mẫu giáo từ 3 -5 tuổi:

Thời gianHoạt động
80   -  90  phút Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
30   -  40  phút Học
40   -  50  phút Chơi, hoạt động ở các góc
30   -  40  phút Chơi ngoài trời
60   -  70  phút Ăn bữa chính
140 - 150 phút Ngủ
20   -  30  phút Ăn bữa phụ
70   -  80  phút Chơi, hoạt động theo ý thích
60   -  70  phút Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ